Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov
Obsah
1. Rozsah platnosti
2. Uzatvorenie zmluvy
3. Odstúpenie od zmluvy
4. Ceny a platobné podmienky
5. Dodacie a zasielacie podmienky
6. Výhrada vlastníckeho práva
7. Zodpovednosť za chyby
8. Rozhodné právo a súdna príslušnosť
9. Alternatívne riešenie sporov
1) Rozsah platnosti
1.1 Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ, so sídlom Tatranská 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 32396139, DIČ: 1020722208 , IČ DPH: SK 1020722208, email: info@pneuvosovic.sk, tel. číslo: +421 915 917 432.
(ďalej len „predávajúci“) platia pre všetky zmluvy, ktoré uzavrie spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len
„zákazník“) s predávajúcim na tovar, ktorý tento predávajúci prezentuje vo svojom internetovom obchode.
Týmto sa vylučuje uplatnenie vlastných podmienok zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá koná s
cieľom, ktorý nemožno považovať za jej obchodnú činnosť, podnikanie, remeslo alebo povolanie. Obchodníkom
v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická alebo právnická osoba alebo osobná
spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá koná, aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo v jej
zastúpení, s cieľom, ktorý možno považovať za jej obchodnú činnosť, podnikanie, remeslo alebo povolanie.
1.3 Predajca nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
2) Uzatvorenie zmluvy
2.1 Opisy produktov prezentované v internetovom obchode predajcu majú informatívnu povahu a slúžia na
predloženie záväzného návrhu zo strany zákazníka.
2.2 Zákazník môže návrh predložiť online prostredníctvom objednávacieho formulára integrovaného v
internetovom obchode predajcu. Zákazník pritom po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného
košíka a absolvovaní elektronického objednávacieho procesu kliknutím na tlačidlo na dokončenie
objednávacieho procesu podáva právne záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy na tovar a/alebo služby
nachádzajúce sa v nákupnom košíku. Zákazník môže predajcovi predložiť návrh aj telefonicky, faxom, e-mailom
alebo poštou. V prípade telefonickej objednávky nejde o číslo so zvýšenou tarifou.
2.3 Predajca môže návrh zákazníka prijať v lehote piatich dní
− tým, že zákazníkovi pošle písomné potvrdenie objednávky („akceptáciu“) alebo potvrdenie objednávky
(„akceptáciu“) v textovej forme (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce v tejto súvislosti je doručenie
potvrdenia objednávky zákazníkovi, pričom pre vylúčenie pochybností akceptáciou sa nerozmumie zaslanie
oznámenia o prijatí objednávky, alebo
− tým, že zákazníkovi dodá objednaný tovar, pričom rozhodujúce je v tejto súvislosti dodanie tovaru
zákazníkovi, alebo
− tým, že zákazníka po zadaní objednávky vyzve na jej zaplatenie.
Pokiaľ dôjde k naplneniu viac než jednej z uvedených alternatív, zmluva vzniká v momente, keď prvý raz nastala
niektorá z uvedených alternatív. Ak predajca neprijme návrh zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za
odmietnutie návrhu, ktorého dôsledkom je, že zákazník už ďalej nie je viazaný svojím prejavom vôle.
2.4 Lehota na prijatie návrhu začína plynúť nasledujúci deň po odoslaní návrhu zo strany zákazníka a končí
uplynutím piateho dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu.
2.5 V prípade predloženia návrhu online prostredníctvom objednávacieho formulára predajcu predajca uloží
text zmluvy a pošle ho zákazníkovi po odoslaní jeho objednávky spolu s týmito VOP v textovej podobe (napr. email, fax alebo list). Zákazník však po odoslaní svojej objednávky už nemá k textu zmluvy cez webové stránky
predajcu prístup.
2.6 Kým zákazník online prostredníctvom objednávajúceho formulára objednávku záväzne potvrdí, môže svoje
zadanie priebežne upravovať pomocou bežných funkcií počítačovej klávesnice a myši. Všetky zadané údaje sa
navyše pred ich záväzným potvrdením ešte raz zobrazia v potvrdzovacom okne, kde ich tiež možno upravovať
pomocou bežných funkcií počítačovej klávesnice a myši.
2.7 Zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku. V prípade spotrebiteľov sa zmluva vyhotoví vždy
v slovenskom jazyku.
3) Odstúpenie od zmluvy
3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.
3.2 Bližšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy vyplývajú z odseku „Poučenie o odstúpení od zmluvy“.
4) Ceny a platobné podmienky
4.1 Ak z opisu produktu predajcu nevyplýva inak, uvádzané ceny predstavujú konečné ceny, v ktorých je už
zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty. Prípadné ďalšie náklady vznikajúce v súvislosti s dodaním
a poslaním tovaru sú v príslušnom opise produktu uvedené samostatne.
4.2 Zákazník má k dispozícii rôzne spôsoby platby uvedené v internetovom obchode predajcu.
4.3 Ak sa dohodla platba vopred, je splatná okamžite po uzatvorení zmluvy.
5) Dodacie a zasielacie podmienky
5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje poslaním na dodaciu adresu, ktorú uviedol zákazník, pokiaľ sa nedohodlo
inak. Pri dokončení transakcie je rozhodujúca doručovacia adresa uvedená v spracovaní objednávky
predávajúceho.
5.2 Ak dopravca pošle odosielaný tovar späť predajcovi, lebo ho zákazníkovi nebolo možné doručiť, znáša
náklady na tento neúspešný pokus o doručenie zásielky zákazník. Neplatí to v prípade, že zákazník nenesie
zodpovednosť za okolnosť, ktorá viedla k nemožnosti doručenia, alebo ak prechodne nebol schopný ponúkanú
službu prijať, s výnimkou prípadu, ak by mu predajca poskytnutie tejto služby oznámil v primeranom časovom
predstihu.
5.3 Pri osobnom odbere predajca najskôr informuje zákazníka e-mailom, že objednaný tovar je pripravený na
vyzdvihnutie. Po prijatí tohto e-mailu si zákazník po dohode s predajcom môže tovar vyzdvihnúť v sídle
predajcu. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.
6) Výhrada vlastníckeho práva
Pre prípad plnenia, ktoré poskytuje predajca vopred, si predajca vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar
až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.
7) Zodpovednosť za vady
Platí zákonná úprava zodpovednosti za vady. Podľa §u 620 slovenského občianskeho zákonníka má spotrebiteľ
všeobecne zo zákona nárok na záruku v trvaní dvoch rokov, pokiaľ nie je uvedené inak.
8) Rozhodné právo a súdna príslušnosť
8.1 Ak zákazník koná ako spotrebiteľ v zmysle ods. 1.2, pre všetky právne vzťahy medzi stranami platí právo
toho štátu, v ktorom má zákazník obvyklé bydlisko, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej
kúpe tovaru, a miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je výhradne bydlisko
zákazníka.
8.2 Ak zákazník koná ako obchodník v zmysle ods. 1.2, pre všetky právne vzťahy medzi stranami platí právo
toho štátu, v ktorom má sídlo predávajúci, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru, a miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je výhradne obchodné sídlo
predávajúceho.
9) Alternatívne riešenie sporov
9.1 Komisia EÚ ponúka na internete pod nasledujúcim odkazom platformu na riešenie sporov online:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s
nakupovaním online, na ktorých sa zúčastňuje spotrebiteľ.
9.2 Alternatívne riešenie sporov spočíva v možnosti kupujúceho ako spotrebiteľa, ktorý nie je spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, alebo ktorý sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,
obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho ako spotrebiteľa
zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona o ARS návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). Alternatívne riešenie sporov sa pritom netýka napríklad
sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
9.3 Príslušným subjektom ARS v prípade predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý
z uvedených subjektov ARS sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
9.4 Predajca nie je povinný, ani pripravený zúčastniť sa na riešení sporov podľa postupov mediačného miesta
pre spotrebiteľa.
10. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (t. j. nielen spotrebiteľa), ak to umožňuje
právna úprava podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(„GDPR“). Predávajúci je prevádzkovateľom v zmysle ustanovení GDPR.

Dotknutá osoba musí byť pri poskytnutí súhlasu informovaná nasledovných dkutočnostiach:

1. Identifikácia prevádzkovateľa

Názov spoločnosti: Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ
Sídlo: Tatranská 2, 060 01 Kežmarok, SR
IČO: 32 396 139
Kontaktná osoba: Vo veciach ochrany osobných údajov kontaktujte prosím:

E-mail: info@pneuvosovic.sk
2. Účely spracúvania osobných údajov:
● Zákaznícky servis (komunikácia so zákazníkmi, vybavovanie objednávok) ● Vedenie účtovníctva ● Plnenie
právnych povinností ● Uzatváranie a plnenie zmlúv ● priamy markeWng
3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ: uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa na súde, vymáhanie priznaných nárokov a pod., priamy
marketing

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
• Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, napr.: daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov
SR, súdni exekútori, súdy a pod.
5. Doba uchovávania osobných údajov
• Účtovné doklady: 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
• Iné: 5rokov po ukončení zmluvného vzťahu
6. Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej
osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonne.
7. Rôzne:
Poskytovanie osobných údajov Dotknutou osobou je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.
Dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje poskytnúť, čo však bude mať za následok neuzavretie zmluvného
vzťahu, resp. nemožnosť plnenia povinností Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba je povinná bezodkladne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu jej osobných
údajov, aby Prevádzkovateľ mohol včas opraviť neaktuálne osobné údaje a zabezpečiť ich správnosť.

Kategórie